تبلیغات X
به کجا چنین شتابان - ...........................حرفی ندارم