تبلیغات X
به کجا چنین شتابان - سیگارهای تلخ مرا به خوابهای شیرین بردند کاش می توانستم خوابهایم را به تصویر بکشم !